_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

عناصر معدنی رشد قابل توجه جوجه های گوشتی را تضمین نموده و اثرات زیست محیطی را کاهش می دهد .

08.05.2018

ظرفیت جذب بالای عناصر معدنی در روده برای کارآیی آنها و
نیز پارامترهای عملکرد و سلامت جوجه های گوشتی ضروری است.
محصولات اکوتریس شرکت بیوشم ، زیست فراهمی را از طریق
استفاده از کیلیت های فلز گلیسین افزایش می دهد. همزمان ،
استفاده هدفمند از این محصولات، تاثیرات آلودگی های محیطی
را کاهش می دهد.

تامین نیازهای عناصر معدنی در پارامترهای مختلف عملکرد و
سلامتی جوجه های گوشتی اهمیت دارد . روی، یکی از عناصر
معدنی  است که نقش کلیدی ایفا می کند. علاوه بر میزان رشد
و کیفیت لاشه، روی بر رشد و استحکام استخوان، وضعیت ایمنی
و سلامت پاها تاثیر می گذارد. ظرفیت جذب بالا در روده برای
به حداکثر رساندن اثربخشی عناصر معدنی اضافه شده به خوراک
جوجه های  گوشتی از اهمیت برخوردار است . دفع روی کمتر،
تاثیر بر محیط زیست را به حداقل می رساند .  با در نظر
گرفتن هر دو  عامل ، عناصر معدنی آلی،  مزایای مشخصی نسبت
به عناصرغیر آلی  دارند. بیوشم  از این مزایا در خط تولید
اکوتریس ها به طور کامل بهره می برد.

زیست فراهمی بالا با کیلیت های فلزی گلیسین

رویکرد اصلی بیوشم برای دستیابی به زیست فراهمی بالای
عناصر معدنی ، استفاده از کیلیت های فلزی گلیسین است که
یون فلز مربوطه را به گلیسین اسید آمینه که یک منبع آلی
است متصل می کند. این امر از خواص پیوند مولکولی خوب اسید
آمینه استفاده می کند . همزمان ، اندازه کوچک گلیسین
محتوی فلز بالا در ترکیب را مجاز می سازد.

این ساختار شیمیایی پایدار یونهای فلزی ، شامل  روی ، مس ،
منگنز و آهن را از آزاد سازی در محیط های pH اسیدی معده
در امان نگاه می دارد .  همچنین شکل گیری ترکیبات نامحلول
بین یون های فلزی و دیگر مولکول های آلی ( مانند فیتات )
در دستگاه گوارش را کاهش میدهد .

آنیکا ماهلمایر ، مدیر تولید بیوشم توضیح می دهد که " این
ساختار شیمیایی، اثرات آنتاگونیستی جذب بین مواد معدنی را
کاهش داده و بهبود استفاده از عناصر معدنی در خوراک را
افزایش می دهد " . در عین حال  عناصر معدنی با پیوند
گلیسین بطور موثری به دیواره روده منتقل می شوند . "
پارامتر های عملکرد بهبود یافته نشان می دهد  که محصولات
.اکوتریس جذب روده ای بسیار خوبی را تضمین می نمایند

 

شکل 1 : محتویات روی در ساق پا و مدفوع جوجه های گوشتی 40 روزهشکل 1 : محتویات روی در ساق پا و مدفوع جوجه های گوشتی 40 روزه

یک تحقیق انجام شده در دانشگاه اوزنبروک  نشان می دهد ،
هنگامی که گلیسینیت روی از طریق اکو تریس به خوراک اضافه
می شود غلظت روی در استخوان ساق پا به طور قابل توجهی
بالاتر می رود . دفع روی نیز در دز پایین تر کمتر است که
تاثیرات زیست محیطی را کاهش می دهد.

گرانول  های خوب و همگن

محصولات اکوتریس دارای ساختار گرانول های خوب و همگن با
حداقل تشکیل گرد و غبار،  قابلیت جریان عالی  است .
مزایای اکوتریس  شامل زیست فراهمی  بالا ، سازگاری با محیط
زیست و کیفیت پردازش ممتاز است . خط تولید  محصولات شامل
روی، منگنز، مس و آهن که نقش کلیدی در عملکرد جوجه های
گوشتی و پارامترهای سلامتی و عملکرد دارند را ارائه می دهد .

بیشتر اخبار