_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

اخبار

مایکوتوکسین بایندر با قابلیت جذب طیف گسترده سموم

06.03.2018

قابلیت جذب مایکوتوکسین ها، یک ابزار ارزشمند برای کمک به کاهش اثرات مضر مایکوتوکسین ها و جلوگیری از افت عملکرد در تولیدات  دام می باشند. تست های گسترده آزمایشگاهی ، پیشرفت های بعمل آمده ،  افزایش قابل ملاحظه در  اثربخشی آن ها را نشان می دهد .

جذب کننده های مایکوتوکسین نیاز به طراحی برای ساختارهای مختلفی از مایکوتوکسین ها را دارد . از جمله مهمترین مایکوتوکسین های موجود در جهان سموم آسپرژیلوس آفلاتوکسن B1,B2,G1 و G2 ، زيرالیون  ، سم پنی سیلیوم اکراتوکسین  A ، سموم فوزاریوم فومونیزین  B1  و زیرالیون B2 ، تریکوتسن داکسی نیوالنول ( ومی توکسین ) و  سمT-2/HT-2 می باشد.

این شکل از مایکوتوکسین ها اساس مطالعات  انجام گرفته توسط شرکت بیوشم می باشد که با همکاری موسسات بین المللی شناخته شده، دانشگاهها و آزمایشگاههای ایالات متحده آمریکا، آلمان و هلند انجام شده است. این تحقیق بر بررسی و مستند سازی خواص جذب اختصاصی مایکوتوکسین متمرکز شده است .

بسیاری از پیوند های مایکوتوکسین عمدتا بر اساس لایه سیلیکات های  مختلف   (فیلوسیلیکات ها) ، مانند بنتونیت، کائولینیت، سیپولیت یا ورمیکولیت، جدار سیلیکات ها(فیلوسیلیکات ها)    مانند کلینوپتیلولیت (زئولیت) و سیلیس آمورفس مانند کای سلگور (زمین دارای  جدار سیلیسی ) هستند. در نگاه اول، تفاوت بین انواع مختلف سیلیکات تنها حاشیه ای به نظر می رسد. با این حال، مطالعات آزمایشگاهی به وضوح نشان میدهد که تفاوت های قابل توجهی در رفتار پیوندی این مواد معدنی پیدا می شود .

تفاوت در جذب

استفاده از مايکوتوکسين هاي زيرالیون و اكراتوكسين A به عنوان مثال ، شكل 1 تفاوت هاي كيفي در رفتار جذب سطحی را به وضوح نشان مي دهد. این مطالعات رفتار جاذب مواد معدنی (سیلیکات) مختلف و مواد آلی (دیواره سلولی مخمر)  مواد اولیه را بررسی کرده است . تجربه نشان داده است که خواص پیوند با آفلاتوکسین B1 خاصیت فراری کمتری از سایر مایکوتوکسین ها دارد (شکل 2 را مشاهده نمایید) . بسیاری از مواد معدنی برای پیوند سم آسپرژیلوس آفلاتوکسین B1 بسیار خوب هستند ، در حالی که کیفیت خواص پیوند با سم فوزاریوم زیرالیون یا سم پنی سیلیوم اکراتوکسین A  نوسان بالاتری دارد.

شکل 1 - مقایسه کارایی مواد اولیه مختلف برای  پیوند جاذب زیرالیونشکل 1 - مقایسه کارایی مواد اولیه مختلف برای پیوند جاذب زیرالیون

شکل 2 - مقایسه کارایی مواد اولیه مختلف برای جاذب آفلاتوکسین شکل 2 - مقایسه کارایی مواد اولیه مختلف برای جاذب آفلاتوکسین

شکل 2 - مقایسه کارایی مواد اولیه مختلف برای جاذب آفلاتوکسین B1    (CAFB1 = 500 ppb)  

 

دلایل زیادی برای این تفاوت درپیوستگی متقابل وجود دارد. تراکم بارسطحی و توزیع اجزای تجزیه شده، فاصله بین لایه های سیلیکات، ساختار منافذ و خواص هندسی این میکروتوکسین ها قطعا در جذب نقش مهمی ایفا می کند .  

اثربخشی به pH وابسته است .

تأثیر میزان pH بسیار قابل توجه است. تغيير pH در هر دو، سطح پیوند سم و ساختار شيميایي مايکوتوکسين ها (خنثي يا يوني، بسته به پایداری انحلال مايکوتوکسين ها) تأثير مي گذارد. شکل 3 نشان می دهد که رفتار توکسین بایندر در شرایط اسیدی بسیار مشابه است ، در حالی که در شرایط اسیدی و خنثی   تفاوت های چشمگیری قابل مشاهده است .

Mycotoxin 3Mycotoxin 3

بیوشم مواد موجود در مواد اولیه برای خواص پیوند آنها  با مایکوتوکسین های مختلف در مقادیر مختلف pH را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده است . این آزمایش ها نه تنها مواد اولیه  طبیعی، بلکه مواد اولیه با ساختار سطحی به روش های مختلف را شامل می شود . بر اساس این مطالعات پیوندی ، نمونه های بیوتکس از پیوند های مایکوتوکسین ، ایجاد شد .

این مطالعات طیف پیوند گسترده با تنوع وسیعی از مایکوتوکسین ها را ارائه می دهد . این کارآیی پیوند بالا با مطالعات آزمایشگاهی که توسط یک آزمایشگاه مستقل  به انجام رسیده را نمایش می دهد . در آزمایش های مقایسه ای با محصولات رقیب، کارایی  بیوتکس برای مايکوتوکسین های زیرالیون، سم T-2 ، اکراتوکسین A و فومونسین B1 به میزان قابل توجهی بالاتر بود. به عنوان مثال، این پیوند به کارایی پیوند 83٪ برای سم فوزاریوم    T-2 رسید.  میزان کارایی محصول قوی ترین رقیب، بسیار پایین بود .

این تحقیق نشان می دهد که محصولات با غلظت بالا به مولکول های مختلف قطبی و بسیار قطبی وابسته میباشند. بسته به سطح آلودگی مایکوتوکسین ها در خوراک،  پیوند های مایکوتوکسین بیوشم  می تواند اثرات مضر ومخرب مایکوتوکسین ها را کاهش داده و مانع از افت عملکرد شود.

بیشتر اخبار