_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

عناصر کم مصرف – مطالعاتی بر پایه قابلیت دسترسی بالا

10.01.2019

Biochem_ECOTrace_2

عناصر معدنی کم مصرف و نقش آن ها در تغذیه حیوانات بسیار حائز اهمیت است. عملکرد حیوانات، امروزه در حال افزایش است و این امر نیاز به عناصر کم مصرف را بیشتر می کند. در هر حال، کاهش سطوح بالای روی، منگنز، آهن و مس در خوراک و استفاده از منابع عناصر کم مصرف با قابلیت دسترسی محدود، موجب کاهش تامین مقادیر کافی از این عناصر می شود. فاکتور حیاتی برای مصرف صحیح عناصر کم مصرف، از طریق روده کوچک حیوانات ، بستگی به پایداری آنها در بخش پیشین روده کوچک دارد و این موضوع بستگی به ماده حامل متصل به آن دارد. مواد کم مصرف در حالت معدنی، به شکل سولفات ها و اکسیدها هستند که ارزان قیمت هستند و در عمل مورد استفاده قرار می گیرند. ولی قابلیت هضم آنها به طور معنی داری در مقایسه با مواد معدنی آلی پایین تر است مواد معدنی آلی با انواع کربوهیدرات ها، آمینو اسیدها یا سایر اسیدهای آلی متصل هستند.

در تغذیه حیوانات  قابلیت هضم ضعیف تر مواد معدنی با افزودن مقادیر بیشتر آنها به جیره حیوانات قابل جبران است. این امر موجب آلودگی محیط زیست می شود. استفاده از مواد معدنی به شکل آلی، به عنوان یک راه کار جایگزین برای قابلیت هضم کمتر مواد معدنی پیشنهاد میشود. به همین سبب از مواد معدنی آلی به دلیل قابلیت هضم بالاتر و آلوده کنندگی کمتر محیط زیست می باید قدردانی شود . برای مثال افزودن روی و منگنز آلی می تواند باعث بهبود سلامت غدد پستانی و سم در گاو های شیری شده و موجب  بهبود پوست در لاشه جوجه های گوشتی میگردد.

 

تولید محصولات از سال 1992

بیوشم محصولات معدنی آلی خود را در اتحادیه اروپا بیشتر از 25 سال است که تحت نام   B.I.O.Keyتولید می کند. محصولات معدنی پر مصرف آلی نظیر کلسیم و منیزیم هم به شکل محصولات لیزینی تولید شده اند. محصولات کم مصرف معدنی بیوشم از سال 2007 با تولید محصولات گلایسینه تحت عنوان E.C.O. Trace توسعه پیدا کرد. این محصولات به طور مداوم توسعه یافته و با تجارب مثبت مورد تایید قرار گرفته است. نقاط مثبت ترکیبات گلایسینه آن است که از نظر ساختمانی این کیلات ها کوچک هستند و بنابراین مقدار بیشتری عنصر معدنی را در خود جای می دهند. این موضوع به دلیل سایز کوچک آمینو اسید گلایسین است.

 

مواد معدنی آلی با کیفیت کاربردی عالی

آمینو اسیدهای مختلف و پپتیدها ، به عنوان بخش آلی متصل به عناصر معدنی به حساب می آیند. این موضوع به عملکرد بخش پروتئینه بستگی دارد زیرا هر آمینو اسیدی می تواند با قابلیت بالا ، ماده معدنی مورد نظر را به خودش متصل کند. بنابراین کیلات آمینو اسید بر اساس اندازه مولکول تعریف می شود (10% مولکول ها با اندازه کمتر از 1500 دالتون).

 

 

پروتئین هیدرولیز شده برای کیلات گلایسین اکوتریس مورد نیاز نیست زیرا گلایسین تنها به عناصر معدنی متصل می شود. قابلیت دسترسی بالا به نسبت آمینو اسید به عنصر معدنی وابسته است. این نسبت حداقل بین 1:1 باید باشد تا مطمئن شویم که هر ماده معدنی می تواند به یک جزء آلی متصل شود. آنزیم هیدرولیز کننده موثر در تولید کیلات آمینو اسیدها و گلایسین زیاد در تولید کیلات گلایسین بیوشم مقادیر نیاز را به خوبی برطرف می کند. این به معنی آن است که مواد معدنی کم نیاز برای حیوان قابلیت دسترسی و جذب بالایی دارد.

 

مطالعاتی که قابلیت دسترسی مواد معدنی را تایید می کند.

انواع آزمایشات نشان می دهد که کیفیت محصولات کاملا تایید شده است. منابع مواد معدنی به طور مداوم آزمایش شده و در موسسات تحقیقاتی مختلف، دانشگاه ها و توسط مشتریان مورد آزمایش قرار می گیرند. در دهه گذشته، بیوشم عملکرد منابع معدنی را از نظر قابلیت دسترسی در خوک و جوجه گوشتی مورد بررسی قرار داده است و این نتایج در مقالات علمی مختلف به چاپ رسیده است. این نتایج همچنین در آزمایشات فارمی هم به تایید رسیده است. در یک آزمایشی که اخیرا انجام شده است، جایگزینی بخشی از عناصر معدنی با محصول اکوتریس، موجب بهبود عملکرد تولید مثلی در گاوهای شیری شده است. کاهش 15 روزه معنی دار در دوره استراحت و افزایش 9% موفقیت تلقیح شد.

 

نتیجه گیری:

کاربرد محصولات کیلات مواد معدنی در بازار امروزه رو به رشد است. این موضوع از این جنبه حائز اهمیت است که تفاوت بین کیفیت های مختلف این محصولات با بخش آلی یکسان مورد توجه قرار گیرد. تولید محصولاتی با کیفیت بالا و عملکرد مطلوب این محصولات در حیوانات باید مورد تایید واقع شود.       

 

بیشتر اخبار