_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

متخصصین صنعت تغذیه در سمینار" تغذیه حیوانات جوان و ایمنی نوزادان " درشهر لونه آلمان در کنار هم گرد آمدند.

05.11.2019

Biochem's young animal nutrition seminar

متخصصین صنعت تغذیه در سمینار" تغذیه حیوانات جوان و ایمنی نوزادان " درشهر لونه آلمان در کنار هم گرد آمدند.

بیش از 80 نفر از برجستگان صنعت و متخصین تغذیه  دست اندرکار در تغذیه حیوانات جوان جهت برگزاری سمیناری تحت عنوان " تغذیه حیوانات جوان و ایمنی نوزادان " دردفتر مرکزی بیوشم در شهر لونه آلمان در کنار هم گرد آمده اند. سخنرانان شناخته شده بین المللی ، دست آورد ها، تجربیات و آخرین رویداد ها در زمینه آغوز گاوی در تغذیه حیوانات تازه متولد شده را ارائه دادند.

گروه 80 نفره از برجستگان صنعت و متخصصین تغذیه از 14 کشور جهان به مدت دو روز در سمینار " تغذیه حیوانات جوان و ایمنی نوزادان " در دفتر مرکزی شرکت بیوشم در شهر لونه آلمان کنار هم جمع شدند. این سمینار به منظور تبادل آخرین دست آورد ها ، گرایش ها و بهترین شیوه های مرتبط با تغذیه حیوانات جوان و ایمنی نوزادان برگزار گردید. مزایای آغوز گاو و محصولات آغوز برای کنش پذیری و ایمنی حیوانات جوان مبحث کلیدی این سمینار بود.

در این سمینار هشت سخنران شامل دانشمندان ، دامپزشکان ، متخصصان تغذیه ، مدیران تحقیق و توسعه وبرجستگان تجاری حضور داشتند و در ارتباط با ایمنی حیوانات جوان ، پیشگیری از بیماری ، راهبردهای پرورش ، جمع آوری وفرآیند  آغوز صحبت کردند.  سخنرانان شامل پروفسور دکتر روپرت بروک مایر ( دانشگاه برن ) ، دکتر نوربرت استکهوف زوروایدن (دانشگاه وتحقیقات واگنینگن ) ، پروفسور کاتریک بلوک ( Oniris-INRA) ، مارتین هاپک ( فرآیند مواد غذایی ISR ) و نمایندگانی از تیم تحقیق و توسعه بیوشم بودند .

دکتر هایکو گرایمن ، مدیر عامل شرکت بیوشم و میزبان این رویداد اظهار داشت " هدف از برگزاری این سمینار ارائه ایده ها و تجربه به جامعه تغذیه حیوانات جوان به منظور تاکید بر اهمیت تغذیه زود هنگام ویک شروع خوب دوره پرورش می باشد ". ایشان سخنان خود را بدین گونه به اتمام رساند  که " از به اشتراک گذاری ایده ها بسیار مسرور هستم و در انتظار برگزاری سمینار بعدی تغذیه حیوانات جوان  میباشیم " .

بیشتر اخبار