_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

آنزیم ها

 استفاده از آنزیم ها،  در فرمولهای مختلف برای حیوانات تک معده با کارایی بالا می باشد . علاوه بر فیتاز و آنزیم ها برای تجزیه پلی ساکارید های غیر نشاسته ای (آنزیم های تجزیه کننده NSP  ) محدوده محصول  بیوشم  شامل مجموعه های چند آنزیم نیز می باشد. با تشکر از همکاری نزدیک با تولید کنندگان شناخته شده آنزیم و سال ها تجربه ما، Biochem پاسخگوی  تمام سوالات مربوط به استفاده از آنزیم ها می باشد.