_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

تکنوزایم

 

 • Huhn
 • Feed Application

تکنوزایم یک ترکیب چند آنزیمی بسیار موثر است . این امر به رعایت الزامات تغذیه حیوانات و همچنین افزایش سود دهی برای تولید کنندگان کمک خواهد کرد.

 • فواید محصول
  • افزایش وزن و مصرف خوراک  
  • ایجاد یکنواختی وزن در گله
  • افزایش آزاد سازی مواد مغذی   
  • بهبود قابلیت هضم نشاسته در روده های کوچک
  • کاهش  دفع منابع پروتئینی
 • مکانیسم عملکرد

  مجموعه های چند آنزیمی  بیوشم به طور ویژه برای چالش های مختلف رژیم غذایی در رژیم های دانه مخلوط جهت بهبود مصرف انرژی و اثر بخشی مواد مغذی طراحی شده اند.

  ترکیبات ویژه زایلاناز، گلوکاناز، فیتاز، آمیلاز و پروتئاز ها  مناسب تمام ترکیبات رژیم غذایی می باشد. تجربه طولانی مدت و همکاری با پیشگامان تولید آنزیم مورد تایید اتحادیه اروپا، نیز نقش بسزایی در تولید این محصول داشته است . تامین مخلوط های سفارشی بدرخواست مشخص شده مورد نیاز هر کشور بخشی از خدمات ما می باشد.

بیشتر افزودنی های خوراک دام