_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

بتائین

بتایین در متابولیسم ، به عنوان  یک منبع تامین کننده گروه متیل و به عنوان یک اسمولیت  نقش خود را ایفا می کند.با افزودن بتائین ، می توان در بخشی از متیونین و کولین کلراید افزودنی به جیره صرفه جویی نمود . عملکرد اسمولیتیک همچنین ساختار غشای مخاطی روده را بهبود می بخشد، که تاثیر جذب مواد مغذی  را بهبود داده و اثرات کوکسیدیواستات را بهبود می بخشد .

بیوشم تجربه 20 ساله استفاده از بتایین را دارد و مجموعه ای از راه حل های  جامع برای بتائین با طیف گسترده محصولات هپاترون را پیشنهاد می دهد که براساس نیاز و سفارش فردی مشتری بسیار مطلوب میباشد.