_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

توکسین بایندرها

کپک ها و مواد سمی قارچی حاصل از آنها ، علیرغم استاندارد های کیفی بالا، مشکلات زیادی را در مواد خوراکی ایجاد می کنند. این محصولات متابولیکی سمی می تواند از زنجیره غذای حیوانات به زنجیره غذایی انسان منتقل شود. توکسین بایندرها جذب مایکوتوکسین ها در متابولیسم حیوانات را با پیوند برگشت ناپذیر این سموم در دستگاه گوارش کاهش می دهند. بیوشم محصولات مبتنی برنیاز برای استفاده در صنعت خوراک یا فارم ها را ارائه می نماید.