_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

بتاپلاس

 • Huhn
 • Feed Application

ترکیبی از سویه  های پروبیوتیک باسیلوس  لیشنی فرمیس DSM 5749،
باسیلوس سوبتیلیس DSM 5750 و بتائین می باشد.

 • فواید محصول
  • بهبود هضم  مواد مغذی
  • تثبیت فلور روده
  • پشتیبانی از تعادل اسمزی سلول های مخاطی روده
  • بهبود قوام مدفوع
 • مکانیسم عملکرد

  میکروارگانیسم های پروبیوتیکی در BetaPlus Feed مقدار زیادی از آنزیم ها را از جمله پروتئاز ، آمیلاز و لیپاز را در دستگاه گوارش تولید می کند. هضم مواد مغذی و ظرفیت جذب را بهبود می بخشد. بتائین منجر به ایجاد غشاهای مخاطی روده سالم تر و جذب بیشتر آب می شود.

بیشتر افزودنی های خوراک دام