_@_javascript_info

Kompass

بیوشم در تمام مسیر همراه شماست!

گالیپرو

 • Huhn

گالیپرو یک پروبیوتیک ثبت شده در اتحادیه اروپا است که توسط شکل اسپور میکروارگانیسم  باسیلوس سوبتلیس DSMZ ( مجموعه آلمانی میکرو ارگانیسم ها و کشت های سلولی ) 17299 مشخص شده است

 • فواید محصول
  • برای تولید آنزیم بالا انتخاب شده است
  • به صورت عملی ازمایش شده و بطور علمی اثبات شده
  • دارای سطح بالای ثبات و کارایی
  • بهبود عملکرد تغذیه و رشد
  • افزایش هزینه  بهره وری
 • مکانیسم عملکرد
  • گالیپرو ضریب هضم غذا را بهبود می بخشد و با ارتقا تولید آنزیمی و تثبت کامل روده  منجر به افزایش عملکرد در جوجه های گوشتی می شود.
  • گالیپرو در خوراک جوجه های گوشتی موجب سرزندگی و رشد مطلوب حیوانات می شود. افزایش عملکرد رشد و افزایش کارایی ضریب تبدیل خوراک بهتر شده و زمینه مطلوب برای نتایج رشد مثبت و پایدار را ارائه می دهد.  
  • گالیپرو همچنین تاثیر مثبت بر رشد ، ضریب تبدیل خوراک و کیفیت لاشه را در جوجه های گوشتی دارد.
  • مفهوم "فرمولاسیون اتعطاف پذیر" به بهینه سازی ساختار خوراک و افزایش سود دهی کمک می کند.

بیشتر افزودنی های خوراک دام